Grafik1

Select your language

Sieger Köderin maalaus. Se on osa siipialttaria saksankielisen katolisen seurakunnan kirkossa Pariisissa.„Abbé Franz Stock – se ei ole nimi – se on ohjelma!“ Nuntius Roncalli, myöhemmin paavi Johannes XXIII, sanoi tämän 28. helmikuuta 1948.

Franz Stock syntyi Arnsbergissä / Neheimissa (Westfalenissa) vuonna 1904. Häneen vaikuttivat voimakkaasti vuosien 1914/1918 sota ja sitä seurannut aika poliittisine ja taloudellisine myllerryksineen. Uskonnollisen kutsumuksensa ohella hän päätti työskennellä kansainvälisen yhteisymmärryksen puolesta, erityisesti saksalaisten ja ranskalaisten nuorten välillä. Opiskeltuaan Ranskassa ja matkustettuaan ranskankielisille alueille hänet nimitettiin Pariisin saksankielisen yhteisön pastoriksi vuonna 1934, missä hän jatkoi vuonna 1940 sodan puhkeamisen aiheuttaman lyhyen tauon jälkeen.

Hän teki historiaa miehityksen aikana Pariisin vankiloiden ja Mont Valérien teloituspaikan pastorina.

Ranskalaiset antoivat hänelle nimityksen „L’Aumônier de l’enfer – Helvetin pastori“ ja „L’Archange en enfer – Arkkienkeli helvetissä“. Hän lievitti sanoinkuvaamatonta kurjuutta, auttoi yli tuhatta tuomittua valmistautumaan kuolemaansa ja oli heidän kanssaan aina teloituspaikalle asti.

Nuntius Runcalli, myöhempi paavi Johannes XXIII, vieraillessaan piikkilanka-seminaarissa.Tämän jo ennestään raskaan ja tuskallisen toiminnan lisäksi hän välitti salaa viestejä vankien omaisille ja mahdollisuuksien mukaan varoitti vastarintaliikkeen taistelijoita heitä uhkaavista vaaroista. Monet vastarintaliikkeen taistelijat, kuten Edmond Michelet, Jean de Pange, Robert d’Harcourt, Gabriel Péri ja Honoré d’Estiennes d’Orves pitivät häntä suuressa arvossa. Ranskalaisten vastarinnasta Saksan miehitysjoukkoja vastaan muistuttavan „Mémorial de la France Combattanten“ edessä on aukio, joka on nykyään nimetty Franz Stockin mukaan.

Vuonna 1945, kun hänen terveytensä oli kärsinyt vakavasti sotavuosista ja hän olisi voinut palata kotiin, hän otti vastaan uuden tehtävän: perustaa ja johtaa Chartresin lähellä sijaitsevan Le Coudrayn sotavankileirillä erikoisseminaaria, jossa saksankielisiä pappeja ja seminaristeja tuotiin yhteen. Näin syntyi „piikkilankaseminaari“, jossa vuosina 1945-1947 noin 1000 nuorta valmisteltiin tuleviin tehtäviinsä uudessa Euroopassa.

Franz Stock – edelleen sotavanki – kuoli yllättäen vuonna 1948 uupumukseen pariisilaisessa sairaalassa. Hänet haudattiin alun perin Thiaisin hautausmaalle Pariisiin. Ensimmäinen julkinen Franz Stockin muistotilaisuus pidettiin vuonna 1949 Pariisissa Saint-Louis des Invalidesin katedraalissa, joka on Ranskan armeijan roomalaiskatolisen hiippakunnan piispankirkko. Tätä ennen ei yhtäkään saksalaista ollut siellä kunnioitettu. Hänen tuli olla ensimmäinen.

15./16. kesäkuuta 1963 hänen jäännöksensä siirrettiin Chartresiin.

Franz Stockia esittävä maalaus, 1946.
 
Joseph Foliet, yksi ranskalaisen älymystön suurista miehistä 1950- ja 1960-luvuilla, sanoi hänestä: „Uskon, että on vain vähän Franz Stockin kaltaisia kristittyjä, jotka ovat antaneet yhtä suoran ja niin kestävän ja tulevaisuuteen ulottuvan todistuksen kirkon katolisuudesta ja Pax Christi -liikkeestä.“

Todennäköisesti harvat muut ranskalaiset tai saksalaiset persoonallisuudet ovat asettaneet älykkyytensä, syvän inhimillisyytensä ja rohkeutensa sellaisen asian palvelukseen, joka – tuolloin – vaikutti lähes toivottomalta, nimittäin ranskalais-saksalaisen ymmärryksen ja kestävän sovinnon hyväksi. Franz Stock oli enemmän kuin aloitteentekijä, hänestä on tullut uraauurtava symboli, eivätkä sellaiset symbolit saa kuolla.

Franz Stock ei ole menneisyyttä. Hänen uskonsa kansojen väliseen ystävyyteen, suvaitsevaisuuteen ja hyväntahtoisuuteen elää edelleen ja toimii esimerkillisenä todisteena. Marraskuussa 2009 aloitettiin autuaaksi julistaminen.Osoitteet

Franz-Stock-Komitee für Deutschland e.V.

Les Amis de Franz Stock (France)

 

Картина, автор Зигер Кёдер. Находится в одном из алтарей немецкоговорящей католической общины в Париже.«Священник Франц Шток – это не имя, это социальная программа!» - эти слова были сказаны 28 февраля 1948 года нунцием Ронкали, впоследствии ставшим Папой Римским Иоанном ХХIII.

Франц Шток родился в 1904-м году в Арнсберге, Вестфалия.

Война 1914 – 1918 года, а также послевоенные, политические и экономические беспорядки оказали огромное влияние на его становление. Одновременно со своим религиозным призванием он принимает решение бороться за мирное понимание между народами, в особенности между немецкой и французской молодёжью.

После учёбы во Франции и поездок во франкоязычные области его назначают священником в немецкоязычную общину Парижа, где в 1940 году после короткой паузы из-за начала войны он возобновляет свою деятельность.

Франц Шток вошёл в историю как духовник парижских тюрем и эшафота времён оккупации Франции. Французы прозвали его «духовник и архангел преисподней».

Франц Шток пытался облегчить страдания и поднять силу духа более чем тысячи обречённых на смерть людей, с которыми он оставался до последней минуты. Он был связником между осуждёнными и их семьями.

При возможности Франц Шток предупреждал участников французского Сопротивления об опасности. Многие из них, такие как Эдмон Мишле, Жан де Панж, Габриэль Пери, Робер д'Аркур, Оноре д'Этьен д'Орве и другие относились к священнику с глубоким уважением.

Сегодня площадь перед мемориалом, посвященным французскому Сопротивлению в годы оккупации, носит имя Франца Штока.Нунций Ронкали, впоследствии Папа Римский Иоанн XXIII во время посещения «Семинарии за колючей проволокой».

В 1945 году, несмотря на сильно пошатнувшееся здоровье и возможность вернуться на родину, он принимается за новую работу: основание и обустройство особой семинарии в лагере военнопленных Ле Кудрэ возле Шартра, где были объединены пленные немецкие священники и семинаристы.

Так возникла «Семинария колючей проволоки», которая с 1945-го по 1947 г. подготовила более 1000 молодых людей к будущей работе в новой Европе.

Франц Шток умер неожиданно, от истощения в 1948-м году в одной из парижских больниц. Вначале он был похоронен на парижском кладбище Тье. Первое публичное памятное мероприятие в его честь было проведено в 1949-м году в соборе Святого Людовика церкви Римско-Католической епархии французской армии. Франц Шток стал первым немцем, заслужившим столь высокую честь - быть почтённым в этом месте. Его останки были перевезены в Шартр 15-16 июня 1963г.

Жозе Фолье, один из выдающихся французских философов пятидесятых-шестидесятых годов, сказал о Франце Штоке: «Мне кажется, что существует лишь немного таких людей как Франц, чья жизнь настолько приближена к соборности Церкви, к образу истинного христианина и является достойным примером подражания и живого свидетельства Христа.»

Картина Франца Штока, 1946 г.

История знает лишь несколько французских и немецких деятелей, которые посвятили свой интеллект, своё человеколюбие и мужество служению безнадёжному по тем временам делу понимания и примирения между французским и немецким народами. Франц Шток был не просто инициатором, он стал основополагающим символом, и такой символ не может умереть.

Франц Шток - это не прошлое. Его вера в дружбу между народами, в толерантность и человеколюбие не только служит образцом для подражания, но актуальна и в наши дни.

В ноябре 2009 г. был начат процесс беатификации Франца Штока.Contact

Franz-Stock-Komitee für Deutschland e.V.

Association Française Les Amis de Franz Stock

 


 

Sieger Köder festménye, mely a párizsi németajkú katolikus közösség szárnyasoltára"Abbé Franz Stock – ez nemcsak egy név – hanem egyben program is!” 1948 febr. 28-án Roncalli nuncius, a későbbi XXIII. János mondta mindezt.

Franz Stock 1904-ben született Arnsberg /Neheim-ban (Vestfáliában). Életét nagyban befolyásolta az 1914/1918-as világháború és az azt követő politikai és gazdasági zűrzavar. Vallásos elhívatottságával párhuzamosan elhatározta, hogy népek közötti egyetértésért fog ő küzdeni, különösen a német és francia fiatalok körében. Franciaországi tanulmányai és a francia nyelvterületen való utazásai után, 1934-ben a párizsi németajkú közösség plebánosává nevezték ki. Itteni tevékenységét egy rövid megszakítás után, az 1940-es világháború kitörése miatt, tovább folytatta.

Neve, a párizsi börtön és a Mont Valérien-i kivégzőhely lekészeként a megszállás idején, elévülhetetlenül beíródott a történelembe.

A franciák „L’Aumonier de l’enfer”-nek, a pokol lelkészének és a “L’Archange en enfer”-nek, a pokol arkangyalának nevezték. Kimondhatatlan nyomort igyekezett enyhíteni, több mint ezer elítéltet készített fel a halálra és kísérte őket mindvégig, a kivégzőhelyig.

Roncalli nuncius, a későbbi XXIII. János pápa, a “szúrósdrótszemináriumban” végzett egyik látogatásán

Ez önmagában kemény és szenvedéssel teli tevékenysége mellett, titokban értesítette a rabok hozzátartozóit, és ahol lehetett, figyelmeztette az ellenállókat az őket érintő veszélyre. Nagyon sok ellenálló, mint Edmond Michelet, Jean de Pange, Robert d’Harcourt, Gabriel Péri és Honoré d’Estiennes d’Orves, értékelték és becsülték őt ezért. Ma a “Mémorial de la France Combattante”, a franciák németekkel szebeni ellenállásának tere, róla van elnevezve.

Mikor már a nehéz háborús évek végetértek és hazamehetett volna szülőföldjére, 1945-ben megtört egészséggel egy újabb feladatot vállalt magára: egy különleges papnevelő intézet alapítását és vezetését azon szeminaristák és papok részére, akik a Chatres melletti Le Coudrayban, hadifogságba kerültek. Így keletkezett az a “szúrósdrót-szeminárium”, ahol 1945-től 1947-ig közel ezer fiatalembert készítettek fel későbbi feladataikra egy új Európában.

Franz Stock 1948-ban - még mindig hadifogolyként - húnyt el kimerülten és váratlanul egy párizsi kórházban. Előbb a Thiais-i (Párizs) temetőben temették el.

Az első Franz Stockról szóló emlékünnepséget már 1949-ben a párizsi rokkantak dómjában megtartották. Eddig még sosem volt itt, ezen a helyen egy német tisztelve és elismerve. Ő volt az első. 1963 június 15-16-án földi maradványait Chartresbe vitték át.

Franz Stock festménye 1946

Joseph Folliet, az 50-es 60-as francia szellemi élet nagy alakja így méltatta őt: “Úgy gondolom, hogy csak kevés olyan keresztény élettörténet létezik, amely az Egyház katolicitásáról és Krisztus békéjéről egy olyan direkt és a jövőben is maradandó tanúságtételt mutatott, mint a Franz Stocké.”

Valószínű kevés olyan más francia és német személyiség létezik, aki inteligenciájával, mély emberségével és bátorságával annyira átfogóan szolgált volna egy olyan ügyet – amely hajdanán reménytelennek tűnt, nevezetesen a német-francia egyetértést és tartós kibékülést. Franz Stock több volt mint kezdeményező, ő iránymutató szimbólummá vált és az ilyen szimbólumok halhatatlanok.Contact

Franz-Stock-Komitee für Deutschland e.V.

Association Française Les Amis de Franz Stock


 

« El abate Franz Stock, no es un nombre, es un programa » según dijo Monsignore Roncalli el 28 de febrero de 1948.1ª imagen: cuadro de Sieger Köder. Parte de un retablo de la capilla de la Parroquia de Lengua Alemana de París.

Franz Stock nació en 1904 en Arnsberg/Neheim (Westfalia). Le afectó mucho la Guerra de 1914-1918 y los disturbios políticos y económicos del período siguiente. Paralelamente a su vocación religiosa, decidió comprometerse a servir la concordia entre los pueblos, especialmente entre la juventud alemana y la juventud francesa. Después de estancias por estudio en Francia y viajes a regiones de habla francesa, le llamaron en 1934 para asumir el cargo de párroco en la Parroquia de Lengua Alemana de París, una actividad que, en 1940, tras una corta interrupción debida a la guerra, prosiguió.

Como capellán de las cárceles de París y del lugar de ejecuciones del Mont Valérien durante la “Ocupación de Francia”, su nombre entró a formar parte de la Historia. Franceses le apodaron “el Capellán del Infierno” y también “el Arcángel en el Infierno”. Alivió sufrimientos indecibles, y preparó a morir a más de mil condenados. Y les acompañó hasta el final, hasta su lugar de ejecución.

J2ª imagen: Monsignore Roncalli, Nuncio Apostólico, futuro Papa Juan XXIII, en una de sus visitas al seminario de la Alambrada.unto a estas actividades ya duras y dolorosas de por sí, informaba secretamente las familias de los presos, y cuando resultaba posible, avisaba a los miembros de la Resistencia de los peligros que corrían. Numerosos resistentes, como Edmond Michelet, Jean de Pange, Robert d’Harcourt, Gabriel Péri et Honoré d’Etiennes d’Orves le rindieron homenaje. Hoy en día, la plaza delante del « Memorial de la France Combattante” (Monumento conmemorativo de la Francia combatiente), que recuerda la resistencia de los franceses al ejército alemán de ocupación, tiene el nombre del Abate Stock.

En 1945, aunque su salud resultara severamente quebrantada después de aquellos años de guerra, y aunque hubiera podido regresar junto a los suyos, aceptó un nuevo compromiso: la creación y la dirección de un seminario fuera de lo común dentro del Campo de Presos de Guerra del Coudray cerca de Chartres, en el que estaban reunidos sacerdotes y seminaristas de lengua alemana. Fue así como nació el Seminario de la Alambrada, en el que entre 1945 y 1947 aproximadamente 1000 jóvenes fueron preparados para sus futuras funciones en una nueva Europa.

Inesperadamente, y todavía preso de guerra, murió Franz Stock de agotamiento en un hospital parisino. Le inhumaron, una primera vez, en el cementerio de Thiais cerca de París. Una primera ceremonia pública en memoria de Franz Stock se celebró en 1949 en la Iglesia de los Inválidos. Hasta entonces nunca se había rendido semejante honor a un alemán, sería el primero. Los días 15 y 16 de junio de 1963 sus restos mortales fueron trasladados a Chartres.

3ª imagen: cuadro realizado por Franz Stock, 1946.

Joseph Folliet, uno de los grandes personajes de la vida intelectual francesa de los años 50 y 60, dijo a su propósito: “Creo que existen pocas vidas cristianas que hayan dado un testimonio tan directo, tan duradero, y tan vivo para los tiempos venideros, del catolicismo de la Iglesia y de la Paz de Cristo, que la vida de Franz Stock.”

Probablemente existan pocos personajes tanto franceses como alemanes que hayan puesto, hasta tal punto y tan ampliamente, su inteligencia, su profunda humanidad y su valentía al servicio de una causa que en aquella época parecía totalmente desesperada, a saber la causa de la comprensión mutua entre franceses y alemanes y su reconciliación duradera. Franz Stock ha sido más que un iniciador, se convirtió en un símbolo y en una imagen emblemática que nos enseña el camino. Semejantes símbolos no deben morir. Franz Stock, no es el pasado. Su fe en la amistad entre los pueblos, en la tolerancia y la fraternidad humana sigue viviendo hoy en día. Es un testimonio digno de servir de ejemplo.Oración por la beatificación de Franz Stock

Señor, Dios nuestro, te damos gracias por la existencia de tu siervo, el sacerdote Franz Stock, al que llamaste a reconciliar dos pueblos enemistados por la guerra.

Como apóstol de la caridad y mensajero de tu paz trajo consuelo y luz a los hombres agobiados y desesperados, sumidos en la oscuridad del odio y de la violencia.

A través de su servicio como heraldo de la esperanza y su testimonio de humanidad, Franz Stock fue constructor infatigable de la reconciliación entre franceses y alemanes.

Señor, plenos de confianza en Ti, te rogamos:

Que el ejemplo de su vida permanezca para siempre en la conciencia de nuestros dos pueblos para poder así contribuir a la paz y a la unidad de Europa.

Acompáñanos a nosotros y a los responsables de nuestra Iglesia en todos nuestros esfuerzos para elevar a tu siervo Franz Stock, como apóstol de la caridad y mensajero de tu paz, a la gloria de los altares, y para que la luz de su testimonio de fe brille entre nosotros y sea fuente de energía para los hombres.

Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, nuestro hermano, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.

Arzobispo Hans-Josef Becker, Paderborn


Contact

Franz-Stock-Komitee für Deutschland e.V.

Association Française Les Amis de Franz Stock

 

 


 

(Quadro di Sieger Köder. Appartiene ad un altare che si trova nella chiesa cattolica della comunità tedesca, a Parigi.)“Abbate Franz Stock”- non è un nome- è un programma!” Nunzio Roncalli, Papa Giovanni XXIII, ha detto questo il 28 febbraio 1948.

Franz Stock è nato nel 1904 ad Arnsberg / Neheim(Westfalia). Sono stati la guerra del 1914/1918 e il dopoguerra con il suo disordine politico ed economico a plasmare la sua persona. Parallelamente alla sua vocazione religiosa decise di impegnarsi per l’intesa tra i popoli, soprattutto tra la gioventù tedesca e francese.

Dopo i suoi soggiorni di studio in Francia ed i viaggi per le regioni francoparlanti nel 1934 fu chiamato per fare il parrocco di una comunità tedesca a Parigi, un’attività che ha continuato anche dopo una piccola interruzione nel 1940 dovuta allo scoppio della guerra.

È(Nunzio Roncalli, dopo Papa Giovanni XXIII., in  una delle sue visite al (Nunzio Roncalli, dopo Papa Giovanni XXIII., in Seminario del filo spinato.) entrato nella storia come padre spirituale dei carceri di Parigi e del luogo di esecuzione di Mont Valérien durante il periodo di occupazione . I francesi lo chiamano “L’ Aumonier de l’enfer- Il padre spirituale dell’inferno” e “L’archange en enfern” – L’arcangelo nell’inferno.” Ha alleviato l’ineffabile miseria, preparato alla morte e fino alla fine accompagnato sino al luogo di esecuzione più di mille condannati.

Oltre a questa già dura e dolorosa attività informava segretamente le famiglie dei detenuti e, dove fosse possibile , avvertiva i combattenti della resistenza dai minacciosi pericoli. Molti combattenti della resistenza, come Edmond Michelet, Jean de Pange, Robert di Harcourt, Gabriel Peri und Honore D’Estiennes D’Oves gli hanno tributato gli onori. Oggi la piazza davanti al “Mémorial de la France Combattente”, che ricorda la resistenza francese contro la potenza occupante tedesca è intitolata all’abbate Franz Stock.

Quando nel 1945 la sua salute molto indebolita dopo gli anni di guerra, sarebbe potuto tornare nella sua patria, intraprende un nuovo compito: La fondazione e direzione di un seminario particolare, in un campo di detenuti di guerra a Le Cudray a Chartres, nel quale sacerdoti e seminaristi di lingua tedesca caduti in detenzione venivano ricongiunti. Così è sorto il "Stacheldrahtseminar" (Il seminario del filo spinato), dove dal 1945 al 1947, all'incirca mille giovani furono preparati per i loro futuri compiti in una Europa nuova.

Inaspettatamante Franz Stock – ancora detenuto di guerra- muore nel 1948 a causa di un esaurimento in un ospedale parigino. In un primo momento fu seppelito nel cimitero di Thiais / Parigi.

La prima commemorazione pubblica per Franz Stock ha avuto luogo nel 1948 nel “Duomo degli Invalidi” a Parigi. La prima commemorazione pubblica per Franz Stock ha avuto luogo nel 1948 nel “Duomo degli Invalidi” a Parigi. Fino ad allora non era mai stato onorato qui un tedesco. Lui doveva essere il primo. Il 15/16 di giugno 1963 le sue spoglie mortali sono state traslatate a Chartres.

(Quadro di Franz Stock,1946)

Joseph Follet, uno degli uomini più importanti della vita del pensiero francese degli anni 50 e 60, ha detto su di lui: “Ci sono, secondo me, solo pochi percorsi cristiani, che hanno dato al cattolicesimo della chiesa e alla pace di Cristo, una testimonianza così diretta, così persistente nel futuro, che continua nel tempo come quella che ha dato Franz Stock.”

Ci sono probabilmente poche altre personalità francesi o tedesche che con la loro intelligenza; la loro profonda umanità e il loro coraggio si sono messe al servizio della preghiera in modo tale. Allora ciò sembrava interessare poco ed era una impresa disperata, vale a dire l’intesa e la continua rappacificazione tra tedeschi e francesi. Franz Stock è stato più che un iniziatore, è diventato un simbolo guida , e simboli del genere non possono morire. Franz Stock non è un passato. Il suo credere nell’amicizia tra i popoli, la tolleranza e l’umanita, vive ancora oggi e serve come testimonianza esemplare.


Preghiera per la beatificazione di Franz Stock

Signore Dio nostro, ti ringraziamo per il tuo servitore, il prete Franz Stock, che tu hai chiamato a fare riconciliare due popoli contrapposti a causa della guerra.

Come apostolo della misericordia e messaggero della tua pace ha portato luce e conforto agli uomini oppressi e disperati nell´oscurità di odio e violenza.

Grazie al suo essere portatore di speranza e alla sua testimonianza d' umanità, Franz Stock è stato artefice infaticabile della riconciliazione tra tedeschi e francesi.

Pieni di fede, Signore ti preghiamo:

Fa sì che l’ esempio della sua vita sia sempre presente nella coscienza dei nostri due popoli, affinché possiamo contribuire alla pace e all' unità d´Europa.

Accompagna noi e i responsabili della nostra chiesa negli sforzi volti a elevare il tuo servitore Franz Stock agli onori degli altari, come apostolo della misericordia e messaggero della tua pace, affinché la luce della sua testimonianza di fede risplenda tra noi e possa essere per molti uomini fonte di energia.

Questa preghiera ti rivolgiamo attraverso tuo figlio Gesù Cristo, nostro fratello e Signore che vive e regna con te e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen.

Arcivescovo Hans-Josef Becker, PaderbornCi potete contattare direttamente

Contact

Franz-Stock-Komitee für Deutschland e.V.

Association Française Les Amis de Franz Stock

 


 

 

Franz Stock - Ängeln i Helvetet

Franz Stock"Tre grovt tillverkade träkistor till transport av liken, fem murknade träpålar ihåliga efter avrättningskommandons kulor, knappt läsbara budskap inristade i den bleknade blåa väggen, det är den beklämmande synen som möter besökaren i "Kapelle der zum Tode Verurteilten" (De dödsdömdas kapell) på Mont Valérien i västra Paris. Inte långt därifrån påminner en bronstavla i fästningsanläggningens mur om den tyska ockupationsmaktens avrättning av tusentals fransmän och utlänningar; motståndsmän och motståndskvinnor, gisslantagna, judar... Där på Mont Valérien i Paris har den tyske prästen Franz Stock uträttat ett livsverk, som man svårligen glömmer.

Franz Stock föddes i Neheim-Hüsten. Läsning om Franciskus av Assisi gjorde ett djupt och bestående intryck på honom redan i unga år, och särskilt kom orden om "Fred som himlens gåva - förmåga till konfliktlösning, medlidande och icke-våld och en allomfattande syskonkärlek" att prägla hela hans liv. Fred inte som en vision utan som daglig ansträngning och dagligt medkännande.

Vid 1:a världskrigets slut var Franz Stock 16 år. Han blev mycket snart efter krigsslutet engagerad i freds- och samförståndsfrågor mellan Tyskland och Frankrike. År 1926 tog han studentexamen och deltog under sommaren som den förste tysken i en fransk internationell fredsträff i Bierville under mottot: Fred genom ungdomen. Här mötte han Joseph Folliet, som startade pilgrimsrörelsen ”Les Compagnons de Saint-François” och som kom att betyda oerhört mycket för honom.

Efter ett par års teologiska studier i Tyskland begav Stock sig till Paris för att fortsätta sina studier på Karmeliterseminariet. Detta att en tysk student studerade i Frankrike, det hade man aldrig någonsin hört talas om! Sedan medeltiden hade inte någon tysk tagit det steget! Han blev den förste tyske utbytesstudenten i modern tid.

Han prästvigdes år 1932 och han valde till sin vigning en bibelvers från 1.Pet.1:22:

"Ni som genom att lyda sanningen har renat era själar att hysa
uppriktig syskonkärlek, älska då varandra av hela ert hjärta.”

Efter en kort tid blev han själasörjare för den tyska kolonin i Paris. Arbetet för den tyska församlingen inkluderade även att vara själasörjare för brottslingar som hamnat i franska fängelser.

Så bröt 2:a världskriget ut. Det var ett fruktansvärt bakslag efter allt freds- och samförståndsarbete mellan tyskar och fransmän att återigen se de två ländernas unga män stå som fiender mot varandra.

Franz Stock fortsatte sitt fängelsearbete när kriget brutit ut. Paris var ockuperat, och därmed var fängelserna nu i Gestapos händer. Fängelserna fylldes med människor från den franska motståndsrörelsen, med judar och med vem som helst som råkat i onåd hos Gestapo. Stock tog då på sig uppgiften, att bli själasörjare även för dem, nu anställd av Gestapo. Dock vägrade han sätta på sig Naziuniformen, utan fortsatte att gå klädd i sin svarta kaftan. Mitt bland terror, betongmurar och galler blev nu "Abbé Stock" den enda som kunde agera länk mellan de fångna och deras anhöriga. Jesuitprästen Riquet, senare domprost vid Notre Dame i Paris beskriver honom så här: "När Franz Stock kom in i vår cell kom han inte som tysk eller fransk, utan som präst. Hans motstånd var inte av militär natur, utan han stod emot ett system som krossade människans värdighet. Franz Stock var djupt förankrad i övertygelsen att alla människor var Guds barn och varandras syskon."

-I början möttes han självklart av mycken misstänksamhet och misstro: Var han en Gestapospion i prästkläder? Men Stock lyckades vinna fångarnas tillit. För 11 000 fångar i tre fängelser var han den enda själasörjaren. Han blev en länk mellan dem och deras familjer. Varje kväll väntade anhöriga i mörkret utanför hans hus att få meddelande om sin fängslade familjemedlem. Om det var möjligt vidarebefordrade han varningar till motståndsrörelsens medlemmar, ett oerhört riskfyllt förehavande. Han var ständigt under uppsikt av Gestapos vakande öga och ett flertal gånger gjorde de razzior i hans bostad, dock utan att någonsin hitta något bevis mot honom. Hans syster bodde tillsammans med honom i Paris, tog emot anhöriga, tröstade, stöttade både dem och honom. Utan henne hade han inte kunnat genomföra sina uppgifter eller orkat arbeta vidare. Särskilt tog han sig an de dödsdömda, där han engagerade sig i varje enskild människa. När de dödsdömda terroriserades av Gestapo med besked om att deras fruar hade våldtagits och deras barn hängts, bad Frans Stock om att få läsa en bön med dem, vilket beviljades under bevakning. I ständig fruktan för att de tyska soldaterna en dag skulle förstå franska började han då mässa med vanliga böneord: Fader vår som är i himlen, det är inte sant att din fru har vittnat mot dig, helgat varde ditt namn, så bekymra dig därför inte mer om detta, tillkomme ditt rike, och dina barn mår bra… Edmond Michelet, senare fransk utrikes- och justitieminister beskriver i sin bok "Frihetsvägen" hur Franz Stock tillsammans med honom bad Ave Maria i fängelsecellen. Det fanns alltid en överhängande risk att de kringstående soldaterna skulle förstå att bönen var mer än en bön, men det avslöjades aldrig.

Franz Stock vakade alltid med varje dödsdömd genom hans sista natt. De kristna fick nattvarden och avlösning. Även judar kunde han hjälpa att rikta blicken på Abrahams Gud och han fanns också till för de icketroende och lindrade outsägliga lidanden. Varenda en följde han sedan med när det dagades, på lastbilsflaket och hela vägen till avrättningsplatsen, där han bevittnade varje fånges död. En gång lyckades det en av de dödsdömda att hoppa av lastbilsflaket på väg till avrättnings-platsen. Franz Stock var hårt ansatt av Gestapo för detta, men försvarade sig enkelt med att ”Själasorg är min uppgift, bevakning är er!”

En av de dödsdömda, d´Estienne d´Orves, tog avsked med följande ord: "I detta mitt dödsögonblick förklarar jag att jag inget hat känner mot det tyska folket. Jag offrar mitt liv för freden i världen, för den förföljda kyrkan i Tyskland, för min fru och mina fem barn och för mitt land. Leve Frankrike. Säg till alla tyskar att jag förlåter dem."

I sin dagbok har han lite sporadiskt nedtecknat 863 avrättningar. I verkligheten var det över 3000. Tre tusen människor vars lidande och dödsångest han delade, och vars avrättning han bevittnade.

År 1944 gjorde De Gaulle sitt intåg Paris, och tyskar inklusive Franz Stock togs som krigsfångar. Han tilldelades nummer US/PSIB/31G/820274. Tillsammans med 600 sårade tyska soldater som låg på Hospital la Pitié och inte kunde transporteras med till Tyskland fördes han till krigsfånglägret i Chartres, ett av de många krigsfångläger som upprättades på ett flertal ställen i Frankrike och i de allierade länderna.

roncalli 1Hans fall uppmärksammades av den franske Abbé Le Meur, som själv överlevt KZ-läger. Denne bad Franz Stock upprätta och leda ett teologiskt seminarium för tyska teologer som satt i krigsfångeläger. Därmed fick han en möjlighet att inleda en katolsk förnyelse i efterkrigstidens Tyskland. Franz Stock tog på sig uppgiften. "Gud i går - Gud i dag - och Gud i evighet. Fred, frihet och kärlek, det är vår Herre Jesu Kristi triumf."

Här samlades nu unga teologer. Många unga intellektuella fick tillstånd att överflyttas till detta läger som trots brist på läroböcker och allehanda undervisningsmaterial kom att fungera oerhört fint, tack vare stor entusiasm och bred uppslutning. Totalt 949 studenter undervisades, varav 160 tog examen.

I april 1947 vände sig Franz Stock till sina seminarister med följande ord: "Ett antal heliga med fast och fullständig vilja är nog för att rädda vår tid. Heliga, som fullt ut hänger sig sin uppgift och omsätter vår tids värden i dygd. Människor behövs som förmår vara ett exempel med sina egna liv, och leva i Guds vilja för utveckling av det humana. Heliga, som inte fruktar katastrofer och revolutioner, men som ger akt på alla tecken och håller utkik efter Herrens återkomst. Heliga, som kan förena kärlek till fädernelandet med kärlek till hela mänskligheten, över alla landgränser, nationer, raser och samhällsklasser. Det är försynen som talar till oss genom historien och uppmanar oss till helighet. Och vi måste lyssna för att kunna bringa bud till världen om frihet och fred, helighet och kärlek.” ”Taggtrådsseminarium” besöktes samma år av Kardinal Suhard och även Påven uppmärksammade Franz Stocks verk.

Sommaren 1947 avvecklades äntligen krigsfångelägren, och därmed också Frans Stocks livsverk. Hans robusta hälsa var nedbruten. Han hade sett och burit mer lidande än ett hjärta kan bära. Han kunde inte mer. Han hade gett sitt liv. Han dog oväntat 1948, blott 44 år gammal. Han dog helt ensam på ett sjukhus i Paris, han som trofast vakat med så många dödsdömda, han som kallades - Ärkeängeln i Helvetet.

-

Han var mycket känd för sitt arbete och för sina grundläggande tankar och principer. Han hann bli utnämnd till hedersdoktor. Just hans tankar om fred och samförstånd och ett enat Europa blev på ett mycket påtagligt sätt en av inspirationskällorna för EU-tanken. I hans hemstad Neheim finns i dag ett museum där hans liv och hans betydelse för fred i Europa skildras.

Fredstanken lever vidare även i Les Compagnons de Saint-François och i Kommitté Franz Stock som har till uppgift att sprida ut Franz Stocks idéer. Generositet, samförstånd, tolerans och glädjen att vara tillsammans över alla gränser var hans vision.

Kirsten Brunsgaard (Stockholm), Volker Leise


Franz Stock - a video portrait (18 min / english). This video will give the viewer an overview of both Franz Stock's life, as well as of his peace aiming actions.


Contact

Franz-Stock-Komitee für Deutschland e.V.

Association Française Les Amis de Franz Stock

 

Maľba od Siegera Ködera. Patrí ku oltáru v kostole nemeckej menšiny v Parížî.„Abbé Franz Stock – to nie je len meno – to je program!“. Nuntius Roncalli, neskorší pápež Ján XXIII., toto povedal 28.februára 1948.

Franz Stock sa narodil v Arnsbergu / Neheime ( Vestfálsko ) v roku 1904. Obdobie vojny v roku 1914 – 1918 a s ňou spojené ekonomické a politické zmätky povojnovej doby ho rozhodne poznačili. Popri svojmu duchovnėmu poslaniu rozhodol sa angažovať pre národné porozumenie, hlavne medzi nemeckou a francúzskou mládežou.

Po mnohých štúdijných pobytoch a cestách po Francúzsku a francúzsky hovoriacich oblastiach prevzal miesto farára pre nemeckú menšinu žijúcu v Paríži, kde pôsobil až do roku 1940.

Ako duchovný pastier väzníc a popravísk na Mont Valėrien počas okupovania sa zapísal do dejín. Francúzi ho označovali ako „ L’Aumônier de l’enfer – duchovný pastier pekla“ a „L‘Archange en enfer – Archaniel pekla.“

Duševne pripravil a osobne až na popravisko doprovodil vyše tisíc odsúdencov na smrť, čím zmiernil ich nevýslovné utrpenie.

Počas svojej už aj tak dosť ťažkej a žalostnej činnosti tajne nadväzoval kontakty s rodinami odsúdených a kde to bolo možné varoval účastníkov odboja pred možným nebezpečenstvom. Mnoho odbojárov ako napríklad Edmond Michelet, Jean de Pange, Robert d’Harcourt, Gabriel Pėri a Honore d’Estiennes d’Orves mu vzalo česť.

Ešte aj dnes je miesto na „ Mėmorial de la France Combattante“, ktoré pripomína odpor Francúzov proti nemeckej mocnosti pomenované po Abbé Franzovi Stockovi.

roncalli 1Po vojnovom období v roku 1945 bolo jeho zdravie vážne ohrozené, ale aj napriek tomu sa Franz Stock nevrátil naspäť do vlasti. Namiesto toho prijal novú úlohu: založenie a vedenie seminára výnimočnėho významu vo vojenskom zajateckom tábore v Le Courdray pri Chartes, kde sa spoločne väznili nemecky hovoriaci kňazi a seminaristi. Tak vzikol seminár „Ostnatý drôt“,kde sa v rokoch 1945 do 1947 približne 1000 mladých ľudí pripravovalo na budúce úlohy v novej Európe.

Franz Stock zomrel neočakávane od vysilenia ešte vždy ako vojnový väzeň v roku 1948 v jednej parížskej nemocnici. Najprv bol pochovaný na cintoríne Thiais v Paríži.

Prvá verejná spomienková oslava venovaná F. Stockovi bola vykonaná už v roku 1949 v Invalidnom dome v Paríži. Ešte nikdy predtým tu nebol úctený nemecký štátny občan. V dňoch 15. – 16.júna 1963 boli jeho telesné pozostatky premiestnené do Chartes.

Maľba od F. Stocka z roku 1946

Joseph Folliet, jeden z najvýznamnejších osobností francúzskeho duchovného života 50.a 60.rokov sa o ňom vyjadril: myslím si, že existuje len málo kresťanských životopisov, ktoré vedú ku katolizácii cirkvi a kresťanskėmu pokoju tak priamo ako v tom od F. Stocka.“

Pravdepodobne existuje málo iných francúzskych alebo nemeckých osobností, ktorė svoju inteligenciu, hlbokú ľudskosť a odvahu obetovali pre vtedy viacmenej beznádejné poslanie, ktoré by dosiahlo nemecko – francúzske porozumenie a zmierenie.

Franz Stock nebol iba iniciátor, ale aj vedúci symbol a také nesmú zomrieť. Franz Stock nepatrí do minulosti. Jeho viera a priateľstvo medzi národmi, tolerancia a ľudskosť pretrvávajú dodnes a slúžia ako príkladná svedecká výpoveď.Contact

Franz-Stock-Komitee für Deutschland e.V.

Association Française Les Amis de Franz Stock

 


 

(pintura do artista alemão Siger Köder ao fundo do altar naParóquia Alemã em Paris)“Abbé Franz Stock – não é um nome – é um programa!” Assim referiu-se Núncio Roncalli, mais tarde Papa João XXIII, em 28 de Fevereiro de 1948.

Franz Stock nascêu em 1904, na cidade de Arnsberg, na Alemanha. Sua infância foi marcada pela Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e do que dela adveio, com a sua confusão política e econômica. Paralelamente à sua vocação religiosa, ele decidiu dedicar-se também ao entendimento entre os povos, sobretudo entre a juventude do povo alemão e francês.

Depois de estudar na França, e de viajar frequentemente em regiões alemãs de cultura e origem francesa, foi ordenado padre e instituído em 1940 pároco das comunidades de língua alemã na cidade de Paris; trabalho esse realizado sem interrupção, com exceção de uma breve pausa devido ao avanço da Segunda Grande Guerra. Mas ele entrou para história como capelão nas prisões parisienses e nos presídios de condenados à morte em Monte Valérien durante o domínio nazista. Por isso os Franceses o condecoraram como “Capelão e Arcanjo do inferno”. Ele suavizou o sofrimento indizível de milhares de condenados à morte, preparando-os e acompanhando-os até o fim, até o local da execução.

Ele também avisava secretamente as famílias dos presos, e onde era possível, advertia do perigo iminente aos que lutavam nos frontes de resistência francesa. Muitos desses lutadores reconheceram seus esforços, como Edmond Michelet, Jean de Pange, Robert d`Harcourt, Gabriel Péri, Honoré d´Estiennes d´Orves. A atual praça do “Memorial do Combatente da França”, que lembra da resistência francesa frente à maquina de guerra alemã, fora sugerido pelo próprio Abbé Franz Stock.

roncalli 1Em 1945, depois da guerra, seu estado de saúde estava extremamente frágil, obrigando-o a retirar-se na terra natal. Quando pôde voltar, recebe um novo ofício: fundar e dirigir um seminário de padres na região de Chartres, em Le Coudray, onde existia uma prisão para presos de guerra alemães, dos quais vários descobririam mais tarde a vocação para padre. Assim nasceu o chamado “Seminário de arames farpados” onde cerca de mil jovens entre os anos de 1945 e 1947 foram preparados em suas atividades para uma nova Europa.

Inesperadamente morre Franz Stock em 1948 – ainda priosioneiro de guerra – por Esgotamento, num hospital parisiense. Primeiramente foi enterrada em Thiais, na mesma região.

A primeira celebração pública para Franz Stock foi realizada im 1949 na Catedral de Paris chamada “dos Inválidos”. Até então nessas terras, nunca havia sido honrado um único alemão desta forma. Ele deveria ser o primeiro. Em 15 e 16 de junho de 1963 seus restos mortais foram transladados para Chartres.

(Pintura de Franz Stock, 1946)

Joseph Folliet, um dos grandes nomes da vida espiritual na França dos anos 50 e 60, referiu-se deste modo: “Eu acredito que existem poucas histórias de vida, que deram para a Catolicidade da Igreja e para a paz de Cristo um testemunho tão direto, permanente e vivo para o Futuro, como o de Franz Stock”.

Poucas personalidades alemãs ou francesas, dispuseram sua inteligência, suas qualidades humanas e sua coragem, e de forma tão dedicada e abrangente por uma causa, sobretudo numa época onde parecia completamente sem esperança, como no caso da reconciliação e no reestabelecimento das relações entre franceses e alemães no pós-guerra. Por isso Franz Stock foi mais que um iniciador. Ele tornou-se um Símbolo indicador de um caminho. Tais símbolos não podem morrer. Franz Stock não é passado. Sua crença na amizade entre os povos, na tolerância e no respeito entre os homens continuam a viver ainda hoje, e servem exemplarmente como testemunho. Oração pela Beatificação de Franz Stock

Nós te damos graças, Senhor nosso Deus, pelo teu servo, Padre Franz Stock, a quem tu chamaste para aproximar duas nações que se tornaram inimigas devido à guerra.

Como Apóstolo da Misericórdia e Mensageiro da tua Paz, ele trouxe aos oprimidos e desesperados conforto e luz nas trevas do ódio e da violência.

Através do seu ministério como arauto da esperança e do seu testemunho de humanidade, Franz Stock foi um incansável construtor da reconciliação entre alemães e franceses.

Senhor, nós vos oramos com confiança:

Deixa o exemplo da vida de Franz Stock estar sempre presente na mente destes nossos dois povos, para que possamos assim contribuir para a Paz e a Unidade na Europa.

Acompanha-nos a nós e aos ministros da nossa Igreja em todos os esforços, a fim de elevar à honra dos altares o teu servo Franz Stock como Apóstolo da Misericórdia e Mensageiro da tua Paz, para que a luz do seu testemunho de fé brilhe entre nós e se possa tornar numa fonte de força para muita gente.

Nós vos pedimos por intermédio de Vosso Filho Jesus Cristo, nosso irmão e Senhor, que convosco vive e reina para sempre, na unidade do Espírito Santo. Ámen.


Arcebispo Hans-Josef Becker, Paderborn


Você pode ainda nos encontrar através do seguintes contatos:

Contact

Franz-Stock-Komitee für Deutschland e.V.

Association Française Les Amis de Franz Stock

 


 

(Obraz Sieger Köder. Jest częścią ołtarza w kościele parafii niemieckojęzycznej w Paryżu)“Ksiądz Franz Stock- to nie nazwisko, lecz program!”. Tak powiedział nuncjusz Roncalli, późniejszy papież Jan XXIII dnia 28 lutego 1948 roku.

Franz Stock urodził się w 1904 r. w Arnsberg / Neheim (Westfalia). Wojna 1914/1918 i czas po pierwszej wojnie z politycznymi i ekonomicznymi zawirowaniami miały duży wpływ na jego osobowość. Jego powołaniu do kapłaństwa towarzyszyło pragnienie włączenia się w ruch pojednania narodów, szczególnie między młodzieżą niemiecką a francuską. Po pobytach we Francji i na terenach frankofońskich został w roku 1934 duszpasterzem niemieckojęzycznej parafii w Paryżu i kontynuował tę działalność w 1940 roku z krótką przerwą z powodu wybuchu wojny.

Jako duszpasterz więzienny w Paryżu i w miejscu straceń na Mont Valerien w czasie okupacji wszedł do historii. Francuzi nazywali go „ L’Aumonier de l’enfer- duszpasterz w piekle” oraz

„L’ Archange en enfer - anioł w piekle. Przez swą posługę łagodził niewypowiedziane okropności , cierpienie ponad tysiąca skazanych, przygotowywał ich na śmierć i towarzysząc im do końca na miejsca straceń.

Poza tą trudną wyczerpującą działalnością informował po kryjomu rodziny skazanych i tam gdzie to było możliwe ostrzegał francuski ruch oporu o grożących niebezpieczeństwach. Wielu działaczy ruchu oporu np. Edmond Michelet, Jean de Pange, Robert d’Harcourt, Gabriel Pe’ri und Honore’ d’Estiennes d’Orves oddali mu cześć. Dziś plac z pomnikiem kombatantow francuskiego Ruchu Oporu przeciw niemieckiej okupacji nosi nazwę Plac Abbe’ Franz’a Stock’a.

roncalli 1Jego zdrowie w 1945 roku bylo mocno nadszarpniete i mógl wrócic do ojczyzny, ale przyjal nowe zadanie: zalozenie i prowadzenie seminarium duchownego szczególnego rodzaju w obozie jenców wojennych w Le Coudray kolo Chartres, w którym przebywali niemieckojezyczni ksieza i seminarzysci. Tak powstalo Seminarium za drutami kolczastymi, gdzie w latach 1945-1947 ok. 1000 mlodych ludzi przygotowywalo sie do zadan na przyszlosc w nowej Europie.

Franz Stock zmarł nagle z wyczerpania w paryskim szpitalu w 1948 r. ciągle jako jeniec wojenny. Został pochowany najpierw na cmentarzu Thiais w Paryżu.

Pierwsza publiczna uroczystość ku Jego czci odbyła się już w 1949 na Placu Inwalidów w katedrze w Paryżu. Był pierwszym Niemcem, który został w ten sposób uczczony. Ks. Stock był pierwszy. 15/16 czerwca 1963 zostały jego doczesne szczątki przeniesione do Chartres.

(Obraz Franz’a Stock’a, 1946)

Joseph Folliet jeden z czołowych działaczy francuskiego życia intelektualnego lat pięćdziesiątych / sześćdziesiątych tak mówił o nim: ”Jest tylko niewiele innych chrześcijańskich życiorysów, które świadczyłyby mocniej o powszechności Kościoła i o Pokoju Chrystusowym i promieniowałyby w przyszłość, niż świadectwo Franz’a Stock’a.”

Niewiele jest prawdopodobnie innych francuskich lub niemieckich osobistości, które by swą inteligencję, swój głęboki humanitaryzm i odwagę tak szeroko zaangażowały w służbę idei w czasach, gdy sprawa francusko-niemieckiego pojednania wyglądała zupełnie beznadziejnie,

bez szans na pojednanie. Franz Stock był kimś więcej niż tylko inicjatorem, on stał się symbolem na przyszłość wyznaczającym kierunek, a takie symbole nie umierają.

Franz Sock nie należy do przeszłości. Jego wiara w przyszłość między narodami, w tolerancję i międzyludzką solidarność żyje nadal i jest przykładnym świadectwem.Bezpośrednio można się z nami skontaktować pod adresem pod

Contact

Franz-Stock-Komitee für Deutschland e.V.

Association Française Les Amis de Franz Stock

 


 

Schilderij van Sieger Köder. Het hoort bij een vleugelaltaar in de kerk van de Duitstalige katholieke parochie te Parijs.„Abbé Franz Stock ? Dat is niet zo maar een naam - dat is een programma !” Nuntius Roncalli, de latere Paus Johannes XXIII, zei dit op 28 februari 1948.

Franz Stock werd in 1904 in Arnsberg / Neheim (Westfalen) geboren. Hij werd enorm door de oorlog 1914/1918 en de tijd erna met haar politieke en oecumenische periode gebrandmerkt. Parallel met zijn religieuze roeping besloot hij zich te engageren voor de toenadering tussen de volkeren en vooral tussen de Duitse en Franse jeugd. Na studieverblijven in Frankrijk en reizen naar Franstalige gebieden werd hij in 1934 aangeduid als pastoor van de Duitstalige parochie in Parijs, een taak die hij in 1940, na een korte onderbreking wegens het uitbreken van de oorlog, voortzette.

Als aalmoezenier van zowel de gevangenissen van Parijs alsook op de plaats van terechtstelling op de Mont Valérien tijdens de bezetting , is hij de geschiedenis ingegaan.

De Fransen noemden hem ”Aalmoezenier van de hel” en “Aartsengel in de hel”. Hij heeft hun leed onnoemelijk verlicht en meer dan duizend veroordeelden voorbereid op hun dood en hen tot het einde - tot de plaats van executie - begeleid.

roncalli 1Naast deze reeds harde en treurige bezigheid verwittigde hij in het geniep de families der gevangenen, en, waar het kon, waarschuwde hij de verzetstrijders voor nakend gevaar. Vele verzetstrijders zoals Edmond Michelet, Jean de Pange, Robert d´Harcourt,Gabriel Péri en Honoré d´Estiennes d´Orves betoonden hem hun eerbewijs. Heden is het plein voor het “Mémorial de la France Combattante” dat aan de weerstand van de Fransen tegen de Duitse bezettingsmacht herinnert, benoemd naar Abbé Franz Stock.

Toen zijn gezondheidstoestand na de oorlogsjaren in 1945 erg aangetast was en hij naar zijn vaderland had kunnen terugkeren, nam hij een nieuwe taak op zich : de stichting en de leiding nemen van een speciaal seminarie in het krijgsgevangenenkamp in Le Coudray bij Chartres, waar de gevangengenomen Duitstalige priesters en seminaristen bijeengebracht werden. Zo ontstond het “prikkeldraad- seminarie” waar van 1945 tot 1947 ongeveer 1000 jonge mensen voorbereid werden op hun toekomstige taak in een nieuw Europa .

 

Franz Stock – nog steeds een krijgsgevangene - stierf onverwachts in 1948 aan uitputting in een Parijs hospitaal. Hij werd voorlopig op het kerkhof Thiais/ Parijs begraven. Het eerste openbare herdenkingsfeest voor Franz Stock vond reeds in 1949 plaats in de Dom des Invalides te Parijs. Tot nog toe was er op die plek nog nooit een Duitser vereerd. Hij zou de eerste zijn.. Op 15/16 juni 1963 werd zijn stoffelijk overschot naar Chartres overgebracht.

Schilderij van Franz Stock, 1946

Joseph Folliet, één der groten van de Franse geestelijke intellectuelen uit de jaren vijftig en zestig, zei over hem : “Volgens mij bestaan maar weinig christelijke curriculum vitae die tot het katholicisme van de kerk en de vrede van Jezus Christus zulk een bepalend en voortdurend en ook in de toekomst voortlevend getuigenis afgeleverd hebben als Franz Stock.

Er bestaan waarschijnlijk weinig andere Franse of Duitse persoonlijkheden die hun intelligentie, diepe menselijkheid en moed zo uitvoering ten dienste van een opgave gesteld hebben, dat – destijds - zeker hopeloos leek, namelijk de Duits-Franse toenadering en voortdurende verzoening. Franz Stock was meer dan een initiator, hij werd tot een symbool en zulke symbolen mogen niet sterven. Franz Stock is geen verleden tijd. Zijn geloof in de vriendschap tussen de volkeren, in de tolerantie en menslievendheid leeft ook vandaag nog verder en is voorbeeldig.


Contact

Franz-Stock-Komitee für Deutschland e.V.

Association Française Les Amis de Franz Stock

 


 

Page 1 of 2

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.